Na co mohu dotaci Nová zelená úsporám využít?

Naše společnost poskytuje poradenství a součinnost při žádosti o dotaci v oblasti “A”: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. zateplování, výměna oken a dveří).

Jak velkou dotaci mohu získat?

Výše dotace závisí na rozsahu a kvalitě provedených prací (čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší dosažená míra podpory). Můžete dostat dotaci až do 50% vložených nákladů. Podrobněji si výši své dotace si spočítejte na kalkulačce umístěné na stránkách Státního fondu životního prostředí.
Přejít na kalkulačku SFZP.

Jeden žadatel může využít dotace v maximální výši 5 milionů Kč.

Výše dotace se počítá paušálem?

V rámci zjednodušení se u zateplení nebo výměny oken dotace počítá paušálem za 1 metr čtvereční realizovaných opatření. Zvlášť stanovený je příspěvek na m2 pro okna a zvlášť pro fasádu. Vždy však platí, že čím lepší bude konečný stav domu, tím vyšší bude jednotková dotace.

Kdy mohu o dotaci žádat?

Program Nová zelená úsporám je aktuálně spuštěn, žádosti se přijímají. Dle vyjádření Státního fondu životního prostředí by měl být spuštěn do roku 2021 nebo do vyčerpání financí.

Mám o dotaci žádat před nebo po realizaci?

O dotaci je možno žádat před realizací, v průběhu nebo až 24 měsíců po realizaci. Důrazně doporučujeme žádat před samotnou realizací z důvodu instalace např. zateplení v minimálních tloušťkách, abyste splnili podmínky pro získání dotace. Při žádání po realizaci se stává, že realizovaná opatření nejsou dostatečná a žádost nebude schválena.

Kdo může o dotaci žádat?

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách.

Jak dlouho od podání žádosti potrvá, než dostanu vyplacenou dotaci?

Po podání žádosti má Státní fond životního prostředí 30 dní na vyjádření se k dotaci. Jakmile doložíte faktury a příslušné dokumenty po realizaci, peníze se vyplácí do cca 8-9 týdnů.

Mám nárok na vyšší dotaci v regionech s horším ovzduším?

Ano, v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je dotace vyšší o 10%.

Je schválení dotace Nová zelená úsporám limitováno aktuálním zdrojem tepla?

Ano, zdroj tepla pro získání dotace musí být 3. emisní třídy a vyšší. Současně s žádostí Nová zelená úsporám lze podat také žádost v rámci programu Kotlíková dotace, kde Vám pomůžeme získat dotaci na nový kotel nebo také na tepelné čerpalo.

Kolik žádostí mohu podat?

Jeden rodinný dům = maximálně 1 žádost. Na jeden rodinný dům je možné uplatnit jen jednu žádost, ta však může obsahovat kombinaci několika oblastí podpory.

Co je měrná roční potřeba tepla na vytápění?

Jedná se o vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy – nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13 790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení, s použitím okrajových podmínek podle TNI 73 0331, Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet, a metodického pokynu.

Co je obálka budovy?

Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. Plocha obálky budovy se stanoví z vnějších rozměrů a uvažuje se v energetických výpočtech.