Pro úspěšné získání Nové zelené úsporám je nutné vytvořit projektovou dokumentaci stavu domu před a po realizaci a vypracovat energetický posudek, který potvrdí, že navržený způsob zateplení je správný.

Tyto činnosti vyžadují intenzivní komunikaci mezi projektantem a energetikem. Poskytnutí Nové zelené úsporám je podmíněno provedením kvalitního zateplení. Není možné žádat o dotaci pouze na výměnu oken, nebo o dotaci na částečné zateplení fasády. Čím více se dům zateplí, tím větší bude Vaše dotace ze Zelené úsporám.

Nová zelená úsporám do roku 2020 určuje, že celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% doložených způsobilých nákladů. (Moravskoslezský a Ústecký kraj je zvýhodněn navýšením dotačních částek o 10%, toto se však nevztahuje na zpracování odborného posudku a technického dozoru).

Kromě dotace až 50% z investované částky na zateplení je možné v rámci programu Nová zelená úsporám počítat i s příspěvkem 25 000 Kč na projektovou dokumentaci a stavební dozor.

Cena za naše služby je 40 000 Kč s tím, že v rámci Nové zelené úsporám Vám poskytovatel dotace vrátí 25 000 Kč. Důležité je ale to, že předem nic neplatíte. Naši odměnu za provedené projekty, energetické posudky a administraci zaplatíte až v případě, že Vám bude dotace Nová zelená úsporám schválena.

 


S čím vám pomůžeme?

Naše společnost Vám pomůže získat dotaci v oblasti A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Pomůžeme Vám získat dotaci na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Podporována jsou dílčí i komplexní opatření.

Základní pravidlo

Čím více opatření vedoucích k úspoře energie žadatel provede, tím vyšší podporu získá.

Není řečeno, co všechno je nutné udělat, ale jsou předepsané výsledky (např. dosažené hodnoty sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění). Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč. Průměrná dotace na zateplení domu činí cca 270 tis. Kč.

Na stránkách Státního fondu životního prostředí můžete využít Kalkulačku pro výpočet dotace.

Některá z dalších pravidel

 • Žadatel o dotaci musí být vlastník nebo spoluvlastník rodinného objektu.
 • Dům nesmí být zatížen exekucí.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 • Na jednu žádost lze uvést více opatření (fasáda, střecha, okna).
 • Na realizaci je dáno 18 měsíců od doručení akceptačního stanoviska.
 • Kotel (vytápění) splňující emisní třídu 3. a výše – dle zákona o ochraně ovzduší.


Nová zelená úsporám v roce 2017

Výzva pro rodinné domy odstartovala 22. října 2015. Poprvé je časově neomezená, o dotaci je možné žádat průběžně až do konce roku 2021.
Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se řídí heslem „kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci“.

Sedm kroků pro zařízení dotace

 1. Rozhodnutí, zda si můžete dovolit o dotaci žádat, dodání veškerých potřebných dokladů k podání žádosti o dotaci
 2. Vypracujeme pro Vás projektovou dokumentaci a energetické hodnocení domu
 3. Podáme za Vás žádost o dotaci jak elektronicky, tak osobně na úřad SFŽP příslušného kraje
 4. Po schválení žádosti o dotaci SFŽP máte 18 měsíců na realizaci navržených opatření v projektové dokumentaci a doložení splnění projektu
 5. Zajistíme informování stavebního úřadu, odborný technický dozor a pomůžeme uzavřít smlouvu s dodavatelskou firmou vč. položkového rozpočtu s navrženým materiálem
 6. Závěrečná administrace projektu a doručení všech dokladů na SFŽP
 7. Schválení dotace a vyplacení do 8-9 týdnů Státním fondem životního prostředí

Kdo může žádat o dotace?

O dotaci mohou žádat majitelé rodinných domů, u kterých bylo vydáno stavební povolení před rokem 2007. Mohou to být fyzické i právnické osoby. Mající zdroj vytápění (např. kotel) splňující emisní třídu 3. a výše – dle zákona o ochraně ovzduší. Pokud jej nemáte doporučujeme zároveň zažádat i o Kotlíkovou dotaci

Kotlíkové dotace

 

Podat žádost Nová zelená úsporám je možno před realizací, v průběhu realizace nebo až 24 měsíců zpětně, vždy je ale lepší nejdříve vyřídit dotaci a potom realizovat. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.